Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Spotkanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w dniach 4-5 października 2010 r.

dodano: 2010.10.06

Senator Zbigniew Cichoń wraz z senatorem Stanisławem Piotrowiczem w dniach 4-5 października uczestniczyli w sesjach Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Pierwsza sesja dotyczyła Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Organizacja ta została utworzona w 2004 r. i zaczął w pełni funkcjonować w październiku 2005. Jego rola polega na koordynacji współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi. Komisja niedawno zaproponowała pewne zmiany do rozporządzenia ustanawiającego Frontex, w szczególności możliwości dla agencji Frontex na zakup sprzętu i nakładania na państwa członkowskie obowiązku wzbogacenia puli urządzeń Frontex, funkcjonariuszy straży granicznej, formy współpracy agencji i organów UE oraz krajów trzecich. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie i Radzie. Sesja ta była okazją do omówienia działań FRONTEX do tej pory, jak i przyszłego rozwoju agencji.

Następnie odbyła się dyskusja na temat Traktatu z Lizbony (art. 88 (2) TFUE), na temat przyszłych ram prawnych Europolu. Propozycje do ustalenia w drodze rozporządzeń przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury prawodawczej.

Kolejno podjęto refleksję na temat sposobów i działaniami kontroli Europolu. Komisja Europejska przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie na 2013 r.,
Ponadto przedmiotem obrad była działalność - Eurojustu, który został oficjalnie ustanowiony w 2002 r. Składa się on z jednego przedstawiciela krajowego osobie sędziego, prokuratora lub funkcjonariusza policji o równoważnych kompetencjach, oddelegowanego przez każde państwo członkowskie. Organ ten ma za zadanie stymulowanie i poprawę koordynacji i współpracy w zakresie międzynarodowego dochodzenia i ścigania..

Sesja ta byłą okazją do omówienia bieżącej działalności Eurojustu, w tym ostatnich propozycji wzmocnienia jego kompetencji, jak również perspektyw na przyszłość w świetle Traktatu z Lizbony.


Ostatnia sesja dotyczyła 25. rocznicy Układu z Schengen.

Dwadzieścia pięć lat temu, w dniu 14 czerwca 1985 r., pięć państw członkowskich (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Holandia) podpisały traktat, aby utworzyć między nimi obszar bez granic wewnętrznych. Jest znany jako "układem z Schengen", od nazwy miasta w Luksemburgu, gdzie został podpisany. Kolejna Konwencja została podpisana w dniu 19 czerwca 1990 r. i weszła w życie w 1995 r., zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach państw-sygnatariuszy i utworzenia jednolitego zewnętrznej granicy, gdzie przeprowadzane są kontrole zgodnie z identycznymi procedurami.
Od tego czasu strefy Schengen rozszerzona stopniowo, obejmując niemal wszystkie państwa członkowskie UE (oprócz Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Bułgarii i Rumunii) i krajów trzecich (Islandia, Norwegia i Szwajcaria) oraz wspólnych działań przyjętych równolegle, w szczególności w sprawie wiz, azylu i kontroli na granicach zewnętrznych.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl