Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli?

dodano: 2011.05.23W dniu 21 maja w Pałacu Staszica w Warszawie senator Cichoń uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na temat: Retencja danych: troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli?
Konferencję otworzył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara a podsumował i podziękowania z uczestnictwo w niej adw. Mikołaj Pietrzak –Przewodniczący komisji Praw Człowieka przy NRA. Senator Cichoń zabierając głos w czasie konferencji podkreślił iż, polskie rozwiązania prawne regulujące kwestię zatrzymywania danych telekomunikacyjnych, a więc tzw. bilingów a także rejestracja kto, gdzie, kiedy, z kim w jaki sposób próbował się połączyć telefonicznie naruszają art. 8 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które gwarantują poszanowanie prywatności i wolność komunikowania się. Wskazał, iż dotyczy to zwłaszcza braku obowiązku powiadamiania osób, których inwigilacja dotyczyła , o tym fakcie, co uniemożliwia kontrolę prawidłowości i legalności zastosowania tych środków. Senator Cichoń stwierdził, iż w szeregu państw Europy Zachodniej, które przegrały sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, zastosowano rozwiązania prawne, które zagwarantowały informowanie po fakcie zastosowanych środków inwigilacji osób, których to dotyczyło, a także powierzenie sądom lub specjalnym komisjom parlamentarnym badanie legalności zastosowanych środków.

W Polsce brak obowiązku informowania osób, które były obiektem inwigilacji a także powierzenia niezawisłemu organowi legalności tej inwigilacji stanowi poważne naruszenie elementarnych praw człowieka, co utrudnia zakwalifikowanie nas do państw, w których istnieją rządy prawa. Senator Cichoń przypomniał, iż w czasie niedanej debaty nad ustawami „policyjnymi”, w których uregulowano zastosowanie środków inwigilacji, zgłosił wniosek o w prowadzenie obowiązku informowania osób, które były obiektem inwigilacji, o zastosowanych środkach. Spotkało się to z negatywną oceną ministerstwa spraw wewnętrznych, a w konsekwencji tego, przeważająca większość senatorów rządzącej opcji (PO) nie przyjęła tego projektu.

W czasie konferencji poddano krytyce sytuacje, gdy projekty ustaw dotyczące praw i wolności człowieka przygotowuje resort spraw wewnętrznych, który z natury swej działalności ingeruje w tę sferę i dlatego powinien być poddany szczególnej kontroli zewnętrznej a jego uprawnienia ściśle i precyzyjnie ustalone. W konferencji brali udział sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w tym Prezes Trybunału prof. Andrzej Rzepliński, parlamentarzyści ,naukowcy przedstawiciele organizacji społecznych i najliczniej adwokaci, a wśród nich adw. Marek Antoni Nowicki - były członek Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały przygotowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, obejmujące teksty obowiązujących regulacji prawnych dotyczących retencji danych telekomunikacyjnych , orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, trybunałów konstytucyjnych różnych państw dotyczące tej materii, a także krytyczne omówienie istniejących regulacji i postulatami ich zmian. Zwrócono uwagę, iż w Polsce kilkakrotnie częściej organy ścigania zasięgają informacji od operatorów telekomunikacyjnych niż w krajach Europy Zachodniej, co prowadzi często do ocen, iż wykazujemy cechy państwa policyjnego, co nie przynosi nam zaszczytu w rodzinie państw–członków Rady Europy, wyznających za naczelną zasadę rządów prawa. Konferencja wykazała, że obronę praw i wolności człowieka adwokatura polska realizuje nie tylko w konkretnych obronach pojedynczych jednostek, ale także podejmując działania generalne nastawione na monitorowanie istnienia zagrożeń praw i wolności w wadliwych rozwiązaniach prawnych, pozostawiających zbyt szeroki margines uznania organom policyjnym bez właściwej nad nimi kontroli ich działania niezawisłym organom wymiaru sprawiedliwości względnie parlamentowi.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl