Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

65. posiedzenie Senatu RP - 17 listopada 2010 r.

dodano: 2010.11.30

Senator Zbigniew Cichoń podczas 65. posiedzenia Senatu, 17 listopada, podczas rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zabrał głos w dyskusji.
Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Minister, ja mam pytanie dotyczące celowości i, że tak powiem, elegancji wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym opodatkowuje się stypendia przyznawane osobom studiującym, i to bynajmniej nie te fundowane przez państwo, ale te fundowane przez podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego. Otóż zmienia się granicę, od której jest to opodatkowanie. Bo kiedyś było możliwe osiągnięcie stypendium w skali 4 tysięcy 560 zł rocznie - co i tak było niedużą kwotą, bo przekładało się na 380 zł miesięcznie - a w tej chwili się zmienia się to na kwotę 316 zł miesięcznie. Różnica jest tu nieduża, ponadto jeśli chodzi o sprawy wizerunkowe, to niezbyt elegancko to wygląda, bo nie jest rzeczą godziwą wyciągać pieniądze od ludzi, którzy z dobrej woli, jako członkowie określonych fundacji, stowarzyszeń fundują stypendia dla młodzieży. A więc czy gra jest warta świeczki? Bo kwota jest chyba nieduża, więc myślę, że Skarb Państwa niedużo na tej zmianie zyska, no a pod względem wizerunku to bardzo nieelegancko wygląda. Dziękuję.

Odp. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Dziękuję bardzo.
(…)

Jeżeli chodzi o... Było jeszcze jedno pytanie, pana senatora Cichonia. Przepraszam, ale... A, chodziło o stypendia. Ale, Panie Senatorze, my nie zmieniamy wysokości stypendiów w tej ustawie. Bo w którym miejscu...

(Senator Zbigniew Cichoń: Mogę przytoczyć ten zapis pokazujący, że to zmieniono.)

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:
Można, Panie Senatorze, można.

Senator Zbigniew Cichoń:

W tej chwili przyjęto, że ta kwota nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jej wysokość w skali roku nie przekracza 3 tysięcy 800 zł. A poprzednio to było...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk: Który to artykuł, Panie Senatorze?)

Proszę?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk: Który to artykuł?)

To jest na stronie 15 materiału porównawczego.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk: Ja nie mam materiału porównawczego, bardzo mi przykro.)

W takim razie już mówię. Jest to art. 21 pkt 40b, gdzie jest zmiana treści.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:
W tej ustawie nie ma takiej zmiany, Panie Senatorze, z całą pewnością.

(Senator Ireneusz Niewiarowski: To dotyczy następnej ustawy.)
(Senator Zbigniew Cichoń: A, to przepraszam, zapędziłem się, wybiegłem za bardzo do przodu. Przepraszam.)


Otwarcie dyskusji
Głos w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad.

Senator Zbigniew Cichoń:


Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja jednak nie zastosuję się do wezwania mego przedmówcy i nie będę milczał, ale obiecuję, że jak zwykle będę mówił krótko i treściwie.

(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Słucham, Panie Senatorze.)

Wszyscy rozumiemy, że jest potrzeba ratowania budżetu państwa, ale oczywiście są różne metody rozwiązywania takich problemów i należy stosować te, które będą przynajmniej z grubsza godziwe. Dlatego ja pozwolę sobie zgłosić zastrzeżenie co do tej regulacji, która wprowadza ograniczenie wysokości zasiłku pogrzebowego, albowiem wydaje mi się to wręcz niegodziwe, żeby obniżać ten zasiłek, i to bardzo poważnie, bo o ponad 50% w stosunku do kwoty, która w tej chwili obowiązuje. Nie można szukać oszczędności na ludziach, którzy doświadczają tragedii utraty osoby bliskiej, zwłaszcza że żyjemy w kraju, w którym sytuacja niewiele się zmieniła od czasu, kiedy w okresie najlepszego, jak twierdzono, ustroju komunistycznego był taki dowcip, że w Polsce zarobki są takie, że trudno wyżyć, ale umrzeć też nie można, bo nie starczy na pogrzeb. Niestety, ta sytuacja dla przeważającej liczby polskich rodzin nie zmieniła się i stąd taka, a nie inna kwota tego zasiłku. Dlatego przychylam się do wniosku, który złożył chyba pan senator Dobkowski, żeby zapisy odnoszące się zarówno do poszczególnych pragmatyk zawodowych, jak i do ustawy o funduszu ubezpieczeń społecznych, która również mówi o wysokości zasiłku pogrzebowego, po prostu usunąć.

Następnie chciałbym podkreślić, nawiązując do wypowiedzi pana senatora Rulewskiego, że oczekuję, iż w ślad za tymi regulacjami, które mają na celu poprawę budżetu państwa, a które niewątpliwie najbardziej dotkną osób najsłabszych ekonomicznie, osób już w tej chwili wykluczonych społecznie z racji bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, przede wszystkim rodzin wielodzietnych, wprowadzimy regulacje osłonowe, które będą te rodziny chroniły. Przypominam, że na przykład wysokość dochodów, które upoważniają do pobierania zasiłku rodzinnego, jest stała od kilku lat, w związku z czym liczba osób, które pobierają ten zasiłek, zmalała o kilka milionów. Jest to sytuacja, której tolerować nie wolno. Podobnie jak tego, że do tej pory nie ma podatkowych rozwiązań prorodzinnych. Upadła chociażby inicjatywa, którą kiedyś zgłaszałem, dotycząca wprowadzenia możliwości traktowania jako wydatków dochodów wypłacanych małżonkowi, jeżeli jest zatrudniony przez małżonka, który prowadzi przedsiębiorstwo. Nie ma w dalszym ciągu rozwiązań prorodzinnych, a one są konieczne. Inaczej my jako naród po prostu wymrzemy albo będziemy narodem nędzarzy, z którym nikt nie będzie się liczył i który nie będzie w stanie kształcić przyszłych pokoleń. Dlatego apeluję, aby w ślad za tymi rozwiązaniami, które tutaj się przyjmuje, podyktowanych, jak rozumiem, sytuacją, którą można by określić stanem wyższej konieczności, poszły rozwiązania chroniące rzeczywiście byt polskiej rodziny. Dziękuję.


Źródło: http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/065/11.HTM


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl